Software


Software

รีวิวโดย : เหมยเหมย

Font Size A A A

สามารถ Download ซอฟแวร์เพิ่มเติมได้ที่
http://www.ttesports.com/download.aspx

ส่วนของหน้าตาซอฟแวร์หน้าตาเป็นแบบนี้ สามารถปรับโปรไฟล์ได้ถึง 5 โปรไฟล์ , ตั้งค่าการใช้งานปุ่ม , ตั้งค่ารูปแบบการวิ่งของไฟ , ตั้งค่าการแจ้งเตือน และตั้งค่ามาโคร

ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์ทั้งหมดส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่ามาโคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น